Kilde: www.livsveiledning.net  © Per Hj. Svae      Tilbake....

Bilde-Å kommunisere fra hjertetLivsveiledning.net
www.cnvc.org

Å kommunisere fra hjertet

Av Per Hjalmar Svae

 

Det finnes knapt det menneske som ikke kan trenge å bli flinkere til å kommunisere på en god måte om viktige og vanskelige emner. Kommunikasjon fra hjertet er å kommunisere på en måte som uttrykker følelser og behov på en måte som berører andre, sier Tone Bell Rysst og Per Hjalmar Svae. I denne artikkelen deler de noen av hjertespråkets hemmeligheter med oss.

Å bli bevisst måten du kommuniserer på

· Ånd = Verdifokusert, kreativ kommunikasjon 
Bringer inn høyere verdier, idealer, åndsevner og nye idéer.

· Hode = Saklig, mental kommunikasjon 
Evner å se en sak fra to sider, søke og godta kompromisser.

· Hjerte = Hjertelig kommunikasjon 
Evner å føle på egne og andres behov og å søke og finne hjerteløsninger

· Mage = Emosjonell kommunikasjon
Ser bare en side av saken og bruker psykisk press for å få rett og å få viljen sin.

· Armer og bein = Fysisk kommunikasjon 
Positiv livsutfoldelse, arbeid og samarbeid. Negativt: Kamp for å vinne på andres bekostning

 

Til daglig kommuniserer vi hovedsakelig på det mentale og saklige plan. Dette er et plan som egner seg for hurtig utveksling av informasjon som ikke er følelsesmessig ladet. Når vi blir følelsesmessig engasjert for å oppnå eller unngå noe, går de fleste av oss over til emosjonell kommunikasjon. Dette kan lett føre oss inn i en negativ spiral. Samtalen blir til diskusjon. Stemmevolumet heves, overdrivelser og forvrengning av virkeligheten tiltar. Eventuelt kan det utarte til krangel, sinne og psykisk maktkamp. Når magefølelser går inn og overtar styringen, går vettet ut, selv om vi opplever det motsatt. Vi blir stadig sikrere i vår sak fordi vi ser bare en side av saken - Vår egen! Partenes mål er derved endret fra å finne en løsning alle kan godta, til å få rett og å få gjennom sin egen vilje. I verste fall kan det gå over til fysisk kamp, f.eks. truende atferd, tilbaketrekning og surhet eller kamp om økonomi og juridiske rettigheter. De fleste mennesker kan kjenne seg igjen i de omtalte måtene å kommunisere på. Mange klarer heldigvis å stanse den negative spiralen "mens leken er god", slik at ikke parforhold, partnerskap eller vennskap ryker.

 

Kommunikasjon på hjerteplanet

Det finnes knapt det menneske som ikke kan trenge å bli flinkere til å kommunisere på en god måte om viktige og vanskelige emner. Den gode måten å kommunisere på om følelsesladede emner skjer på hjerteplanet. Kjernen i denne formen for kommunikasjon er å prøve å berøre hverandres hjerter, slik at samtalen utvikler seg til dypere kontakt, forståelse og omsorg for hverandre. Slik vil også kjærlighet og vennskap utdypes og forsterkes. Det er mulig å lære seg kommunikasjon og samarbeid fra hjertet. Det begynner med å klare å holde hodet kaldt og praktisere visse teknikker vi skal beskrive. Gjennom flere år med øvelse vil teknikkene kunne bli en naturlig form for kommunikasjon fra hjertet. Til slutt kan man komme så langt at når det virkelig gjelder, evner man å øke hjertevarmen i stedet for emosjonaliteten i samtalen.

 

Å bringe hjertet inn i kommunikasjonen

Giraffen er dyret med det største hjertet fysisk sett. Samtidig har den en lang hals og får overblikk. Giraff­språk er en effektiv metode for å bringe hjertet inn i kommu­nika­sjonen. Metoden er utviklet av psykologen Marshall B. Rosenberg. Metoden er å gå gjennom fire trinn hver gang man kommun­iserer. Trinnene brukes både ved innlevelse og når man skal uttrykke behov.

 

Å leve seg inn

· Iakttakelse Hva hører, ser eller opplever du hos den andre?

· Følelse Hva er det du tror vedkommende føler ut fra dette? (Still dette som et spørsmål)

· Behov Hva tror du den andres underliggende behov, ønske eller lengsel egentlig er? (Stilles som et spørsmål)

· Anmodning Eventuelt spør om det er noe den andre trenger, generelt eller som du kan bidra med

 

La oss si at en annen person klager over skatten og sier: ”Det er håpløst nå om dagen. Myndighetene krever alt man tjener i skatt!” La oss si at du egentlig synes at dette er litt usaklig og overdrevet, og prøvde å si dette på en saklig måte. Den sannsynlige reaksjonen vil være at den andre øker presset og trykket for å få rett, siden vedkommende allerede i utgangspunktet var emosjonell og ensidig. Så blir det eventuelt en opphetet diskusjon, det Rosenberg kaller ulve­språk.  Alternativet er Giraffspråk. Da kunne du si: ”Det høres ut som om du nettopp har betalt mye i skatt (iakttakelse). Føler du at du betaler for mye i skatt forhold til det du får beholde selv (følelse)? Kunne du trengt mer av pen­gene selv (behov)?” Slik søker man å møte den andre på dens følelser, behov og verdivurderinger. Det gjør at ved­kom­mende føler seg møtt, akseptert og forstått. Likevel har man ikke sagt et ord om hva man selv mener. Man har bare uttrykt hva man oppfatter at den andre sier, i spørsmåls form. Slik kan man møte den andre uten å måtte stå for noe annet enn det man egentlig gjør. I dette eksemplet lytter man ut den andres følelse. Det siste trinnet med anmod­ning er utelatt i eksempelet. Etter at den andre er møtt på sine følelser, er det uansett lettere å nå fram med dine synspunkter, dersom du skulle ønske å uttrykke dem.

 

Å uttrykke behov

· Iakttakelse Hva er det du hører, ser og opplever?

· Følelse Hva er det du føler ut fra dette?

· Behov Hva er dine behov, ønsker og lengsler som du ønsker ivaretatt?

· Anmodning Anmode andre om det som er godt for deg,

 

La oss si at en annen person gjentatte ganger ikke rydder opp etter seg slik man har avtalt. Da kunne du f.eks. si følgende: ”Jeg ser at det ligger en del ting i gangen som er dine. (iakttakelse) Jeg blir irritert når du ikke holder avtalen vår om å holde det ryddig i gangen (følelse). Jeg har behov for at det er pent og ryddig der og at arbeidet fordeles likt mellom oss (behov). Jeg ber deg være så snill å holde avtalen vår. Kan du gjøre det?” (anmodning).

 

Slik bringer Giraffspråket hjertet inn i kommunikasjonen:

 

· Iakttakelse. Man prøver så objektivt som mulig å uttrykke det man ser, hører og/eller opplever. Sannhetssøken kan sies å være hjertets mentale side.

· Følelse. Ved å si hva man føler, starter man en dypere og mer ekte kommunikasjon.

· Behov, ønsker og lengsler er det hjertet føler for å ivareta og ta omsorg for.

· Anmodning. Dette er å tilby eller be om kjærlighet.

Du kan finne mer informasjon om Giraffspråk i boka Ikke-voldelig kommunikasjon og på internett på adressen

 

Relatert artikkel: Å skape samarbeid fra hjertet

 

Lær mer om å kommunisere
og samarbeide fra hjertet

Tre måneders e-læringskurs
Se hjemmesiden til www.livsveiledning.net

 

Tilbake....                                                                                   Til toppen